Witaj w sklepie

 

Nie mamy czegoś w sklepie? Skontaktuj się z nami!

Sklep to tylko wycinek naszej oferty.

Regulamin

 1. Informacje ogólne

 

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązują bez wyjątku przy realizacji umów handlowych oraz wszystkich dostaw i usług realizowanych przez 4INDU Karolina Bednarczyk  z siedzibą ul. Leszczynowa 10F 80-175 Gdańsk NIP: 5811787108 REGON 382254581 , o ile nie uzgodniono na piśmie odmiennych warunków.
 • Integralną częścią OWS są Ogólne Warunki Gwarancji (OWG)
 • Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wyłączne obowiązywanie niniejszych OWS oraz na rezygnację z przestrzegania ewentualnych warunków o odmiennym brzmieniu, chyba że na piśmie uzgodniono inaczej.
 • Zasady stałej współpracy podmiotu gospodarczego z 4INDU mogą być dodatkowo ustalone w podpisanych przez strony Warunkach Szczegółowych Sprzedaży (WSS) wraz z załącznikami.
 • Jakiekolwiek inne ustalenia niż określone w OWS, Warunkach Szczegółowych Sprzedaży lub ofercie dla swej ważności wymagają potwierdzenia na piśmie. Uzgodnienia dokonane ustnie, także dotyczące uchylenia wymogu formy pisemnej, są nieskuteczne.

 

 1. Przedmiot Umowy, Zawarcie umowy

 

 • Podstawą zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia (co najmniej drogą elektroniczną lub faksem), na podstawie oferty złożonej przez Sprzedającego i/lub oferty zakupu Kupującego. Zamówienia składane do 4INDU  przez Kupującego stanowią ofertę zakupu towarów. Zamówienie uważa się za przyjęte, gdy Sprzedający złoży pisemne potwierdzenie jego przyjęcia, a Kupujący w ciągu 3 dni odeśle podpisane potwierdzenie z adnotacją o jego akceptacji lub w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia nie złoży zastrzeżeń co do warunków potwierdzenia. Na podstawie wysłanego Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po bezskutecznym upływie 3 dniowego terminu Sprzedający przystępuje do wykonania umowy.
 •  Zamówienia ustne są dopuszczalne tylko wtedy gdy zostaną potwierdzone przez Kupującego formalnie (drogą elektroniczną ) w ciągu 1 dnia od zgłoszenia.
 • Jeżeli nie zastrzeżono inaczej oferty 4INDU są ważne 30 dni od daty wystawienia.
 • Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:

a) asortyment i wymiary zamawianych produktów,

b) ilość towaru,

c) miejsce dostawy z kodem pocztowym,

d) powołanie się na aktualne warunki cenowe (np.: nr kontraktu, nr oferty promocje, Warunki Szczegółowe Sprzedaży),

e) nazwa i adres Klienta,

f) telefon oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej,

g) oznaczenie zamówienia klienta,

h) formę transportu.

 • W przypadku, gdy adres dostawy jest inny niż adres Klienta, należy dodatkowo podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru zamówienia. Brak którejkolwiek z powyższych informacji uniemożliwia potwierdzenie zamówienia przez Producenta. W przypadku zamówień realizowanych w dłuższym okresie, niezbędne jest podanie sugerowanego harmonogramu dostaw.
 • Sprzedający nie odpowiada za błędy/nieprawidłowości w otrzymanych zamówieniach i ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami produkcji i transportu powstałymi wskutek takiego błędu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcyjnych, które wynikają z postępu technicznego.
 • Dowodem wykonania zamówienia jest dowód wydania produktów/ dowód dostawy/list przewozowy/ faktura.
 • Zamówienie dla swojej ważności wymaga złożenia podpisu przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego na zewnątrz i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
 • Przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki), Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS oraz nadania numerów NIP i REGON.

 

 1. Wydanie towaru

 

 • Jeżeli w ofercie lub aneksie do Warunków Sprzedaży nie wskazano inaczej, miejscem wydania towaru jest siedziba Sprzedawcy. Kupujący w zamówieniu powinien określić sposób odbioru towaru, wskazując upoważnione firmy spedycyjne oraz dokładny adres wysyłkowy (miejsce przeznaczenia). Sprzedawca ponosi koszty załadunku towaru w swojej siedzibie.
 • Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi w siedzibie Sprzedawcy.
 • Od momentu wydania towaru Kupującemu przechodzą na niego wszystkie korzyści oraz obciążenia związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 • W przypadku odbioru towaru przez upoważnione osoby (oprócz licencjonowanych przewoźników) i jednoczesnym udzieleniu przelewu terminowego Sprzedawca wymagał będzie dostarczenia upoważnienia do odbioru towaru wystawionego przez Kupującego na określoną osobę. Upoważnienie to może mieć charakter stały lub jednorazowy. Powyższa zasada będzie stosowana także przy dokonaniu przedpłaty na rzecz Sprzedawcy.
 • Jeżeli Sprzedawca określił Kupującemu w ofercie limit kredytowy to wydanie towaru będzie możliwe, jeśli saldo zadłużenia wraz z kwotą brutto bieżącej faktury nie przekroczy tego limitu.
 • Termin wydania (dostawy) towaru zostaje określony w umowie i oznacza dzień, w którym nastąpi wydanie towaru Kupującemu lub działającemu na jego zlecenie przewoźnikowi z siedziby Sprzedającego.
 • Dopuszcza się określenie terminu dostawy orientacyjnie, poprzez podanie numeru tygodnia w roku kalendarzowym.
 • Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę, uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, gdy Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal nie zrealizuje dostawy.
 • Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas niezbędny do dokonania dostawy, jeśli zaistniałe opóźnienie jest wynikiem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Za takie opóźnienie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a Kupujący zgłosi nowe żądania związane z dostarczonym towarem, termin dostawy towaru ulega zmianie .W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zwłoki w dostawie towaru.
 • Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a wysyłka towaru jest opóźniona z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru, zarówno w magazynie własnym jak i w magazynie stanowiącym własność osób trzecich.

 

 1.  Cena sprzedaży i warunki płatności

 

 • Cenę Sprzedaży i warunki płatności określa potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie Kupującego oraz zawarta umowa sprzedaży.
 • Formę płatności określa potwierdzenie zamówienia.
 • Ceny oferowane przez Sprzedawcę są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.
 • Faktura handlowa stanowi wezwanie do zapłaty. Od nieterminowych płatności naliczane są odsetki ustawowe. W przypadku nieterminowej zapłaty Kupujący zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji oraz postępowania sądowego, które zostaną poniesione przez Sprzedającego w celu odzyskania należności.
 • Niedotrzymanie uzgodnionego terminu płatności przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania pozostałych dostaw i odmowy uznania ewentualnych roszczeń o odszkodowanie, oraz do zmiany warunków płatności dla następnych dostaw.
 • Przedłużenie terminu płatności oraz anulowanie odsetek jest możliwe wyłącznie na pisemną prośbę Kupującego i za pisemną zgodą Sprzedającego.
 • Walutą domyślną jest PLN lub EUR, chyba że w ofercie i potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podał inną walutę.
 • Jeśli ceny w ofercie i potwierdzeniu zamówienia podane są w innej walucie niż PLN, to na fakturze handlowej oraz fakturze proforma (w przypadku przedpłat) będą podawane stawki przeliczenia z dnia wystawienia dokumentu.
 • W przypadku, gdy na poczet realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata jest ona rozliczana w następujący sposób:

a) w przypadku wykonania umowy przez Sprzedającego przedpłata ulega zaliczeniu na poczet umówionego wynagrodzenia Sprzedającego,

b) w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, w sytuacji kiedy Sprzedający rozpoczął już realizację zamówienia (poniósł rzeczywiste koszty materiałów lub robocizny z tytułu realizacji zamówienia), przedpłata nie zostanie zwrócona.

 • W przypadku przedpłat, będą one rozliczane z ostatnią dostawą, jako płatność zabezpieczająca całą transakcję.
 • Należność z tytułu zawarcia umowy staje się natychmiast wymagalna, jeżeli Kupujący zostanie postawiony przez Sąd w stan upadłości lub gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie likwidacyjne
 • Podstawową formą zapłaty jest przelew na konto Sprzedającego

 

 1.  Zawieszenie przyjmowania zamówień/ Wstrzymanie dostaw

 

 • W przypadku, gdy Klient zalega z płatnościami lub jego limit kredytowy został przekroczony, Producent może zawiesić przyjmowanie nowych zamówień i realizację już potwierdzonych. Zaległości płatnicze uprawniają również Producenta do anulowania przyjętych i potwierdzonych zamówień. Termin realizacji zamówień zawieszonych w toku ich realizacja będzie ustalona indywidualnie. 
 • Sprzedawca ma prawo bez powiadomienia Klienta, wstrzymać kolejną partię dostawy, jak również za powiadomieniem, odmówić przyjęcia nowego zamówienia, jeśli terminy płatności, w stosunku do ustalonych, za choćby jedną z poprzednich dostaw zostały przekroczone o 10 dni kalendarzowych, albo w przypadku, gdy status finansowy Klienta jest na tyle niepewny, że otrzymanie zapłaty ceny za dostarczony towar jest wątpliwe.
 • Sprzedawca ma prawo bez powiadomienia Klienta wstrzymać kolejną partię dostawy, jak również za powiadomieniem, odmówić przyjęcia nowego zamówienia, jeżeli suma należności Klienta wobec Sprzedawcy oraz przyjętych od Klienta zamówień przekracza przyznany Klientowi limit kredytowy, dostawa może być zrealizowana, o ile Klient przedstawi Sprzedawcy wiarygodne i zaakceptowane przez Sprzedawcę zabezpieczenie płatności. Sprzedawca, bez uzasadnienia nie będzie odmawiał przyjęcia takich zabezpieczeń jak gwarancja bankowa, lub poręczenie osób fizycznych lub prawnych posiadających w ocenie Sprzedawcy zdolność kredytową.
 • W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów płatności określonych Umowie i wynikających z faktur wystawionych za wydany towar, niezależnie od powyższych zastrzeżeń Sprzedawca ma prawo do:

 

 1. Odpowiedzialność za wady towaru. Przejęcie ryzyka.

 

 • Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym niezwłocznie po jego dostarczeniu, jednak nie dłużej niż do 3 dni od daty dostawy. Wyklucza się możliwość przyjęcia reklamacji po tym terminie. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, względnie odchyłek, polegających na błędach konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgłoszonych na piśmie przez Kupującego w wyżej wymienionym terminie.
 • Po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 Kupującemu przysługuje wyłącznie roszczenie z tytułu udzielonej przez 4INDU gwarancji, o ile na dany wyrób

została ona udzielona odrębnym dokumentem lub określona odrębną umową. Wady ukryte (jeśli ujawnią się w ciągu okresu gwarancyjnego) należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zgłoszenie winno zawierać dokładny opis usterki (możliwe zdjęcie, czas wystąpienia, miejsce powstania usterki, warunki eksploatacji., itp.)

 • Jeśli wada w dostarczonym towarze została zgłoszona we właściwym czasie, Sprzedający po analizie zasadności reklamacji (warunków transportu, konserwacji w czasie magazynowania, montażu, eksploatacji, itp.) ocenia, czy usunie wadę towaru, czy wymieni towar na wolny od wad.
 • Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest faktura sprzedaży oraz inne dokumenty związane z dostawą Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do wad, które wystąpią w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy. Czas ten skraca się odpowiednio, jeżeli przedmiot dostawy eksploatowany jest dziennie dłużej, niż przewidują to ustalenia doboru technicznego.
 • Sprzedający i Kupujący wyłączają na podstawie art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za dostarczony przez niego towar. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art.22 kodeksu cywilnego.
 • Odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy i tylko do wysokości jej wartości. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu jej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych.
 • Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu towaru lub jego części przez Sprzedającego. Wydanie towaru jest również dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył towar przewoźnikowi.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wybór towaru zaproponowany na ofercie a dokonany przez Zamawiającego. Złożenie zamówienia jest jednoznaczną akceptacją dokonania powyższego wyboru. Sytuacja nie dotyczy przypadków projektowania różnych aplikacji i objętych innym zamówieniem.
 • 4INDU nie odpowiada za błędny dobór towaru przez Kupującego i/lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy. Zwroty towaru

 

 • Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli:

a) jej wykonanie stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Sprzedającego

b) Sprzedający nie wykonał umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jej wykonania,

c) Sprzedający nie usunął wad towaru lub gdy naprawa towaru jest niemożliwa .

d) Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym do 14 dni bez podania przyczyny

 • Sprzedający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) wykonanie umowy stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Kupującego,

b) Kupujący nie złożył pisemnego potwierdzenia

 • Do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających pomiędzy stronami, mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie miałyby niniejsze Warunki Sprzedaży, właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Sprzedającego.
 • Prawo do zwrotu dostarczonego towaru przysługuje wyłącznie dla Produktu standardowego na podstawie jednoznacznego porozumienia zawartego z firmą 4INDU  na piśmie. O ile porozumienie takie nie stanowi inaczej, prawo do zwrotu przysługuje i zapłacona już cena zakupu zostanie uznana tylko w przypadku towaru znajdującego się w nienagannym stanie, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego, z potrąceniem kosztów nie mniejszych niż 20% wartości sprzedaży zwracanego towaru.
 • Koszt transportu zwracanego towaru leży po stronie Klienta. 
 • Zapytanie dotyczące zwrotu należy kierować na e-meila kontakt@4indu.pl
 • Warunkiem przyjęcia zwrotu do rozpatrzenia jest udokumentowanie sytuacji, która wymusza zwrot towaru oraz okazanie wystawionego przez 4INDU dokumentu potwierdzającego nabycie (np.: faktura).
 • Produkty kategorii innej niż produkt standardowy  nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Warunki gwarancji

 

 • Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy z powodu niewłaściwego wykonania lub zastosowania wadliwego materiału. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia w zamian za rzecz wadliwą rzeczy wolnej od wad lub nieodpłatnej naprawy bądź wymiany części rzeczy objętej gwarancją pod następującymi warunkami:

a) Urządzenie będące przedmiotem gwarancji zostało zmontowane, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (przekazaną Kupującemu przy wydaniu urządzenia) i zgodnie z zasadami ogólnie pojętej kultury technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami udzielonymi przez Sprzedawcę lub zawartymi w katalogach urządzeń publikowanych przez producenta.

b) Demontaż i montaż urządzenia na maszynie nie jest prowadzony przez Sprzedawcę, a jego koszt leży po stronie Kupującego.

c) Sprzedawca decyduje czy wadliwą rzecz należy naprawić czy wymienić.

d) W przypadku konieczności odbioru urządzenia z miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedawca wskaże Kupującemu firmę spedycyjną, za pośrednictwem której, zostanie odebrane i przewiezione wadliwe urządzenie. Koszt załadunku i rozładunku w siedzibie Kupującego pokrywa Kupujący. Kupujący odpowiada za przygotowanie urządzenia do odbioru przez Sprzedawcę. Koszt transportu pokrywa Sprzedawca wyłącznie w przypadku, gdy transport odbywa się za pośrednictwem wskazanego przez Sprzedającego przewoźnika. W przypadku wysyłki za pośrednictwem innego przewoźnika niż wskazany przez odbiorcę, koszt transportu pokrywa Kupujący.

e) Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia uszkodzenia ma obowiązek skontaktowania się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów rozpatrzenia reklamacji i usunięcia awarii. Strony mogą uzgodnić możliwość naprawy w miejscu eksploatacji (dla prostych uszkodzeń).

f) Wymiana lub naprawa nastąpi w ciągu 14 dni od daty pisemnego uzgodnienia szczegółów rozpatrzenia reklamacji i usunięcia awarii.

g) Urządzenie musi zawierać oryginalne i nieuszkodzone tabliczki znamionowe zawierające czytelne dane urządzenia.

 • Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania, dokonywania demontażu, przeróbki lub wymiany części bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca może upoważnić pisemnie Kupującego do dokonania we własnym zakresie drobnych napraw bez utraty uprawnień gwarancyjnych (w takim przypadku uzgodnione koszty naprawy leżą po stronie Sprzedającego).
 • Okres gwarancyjny na naprawiane lub wymieniane części urządzenia przedłuża się o czas, w którym dokonywana była naprawa/wymiana. Czas naprawy/wymiany liczony jest od daty nadania reklamowanej przesyłki do Sprzedawcy lub osobistego odbioru do daty odbioru naprawionego/wymienionego urządzenia przez Kupującego lub osobistego odbioru.
 • Gwarancja obowiązuje Sprzedawcę tylko wobec pierwszego Kupującego. Tak więc Sprzedawca pokrywa koszty transportu wskazanym przez siebie przewoźnikiem wyłącznie z i do siedziby Kupującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazanej na dokumencie dostawy w momencie realizowania transakcji sprzedaży.
 • Jeśli na podstawie sprawdzenia reklamowanego urządzenia Sprzedawca uzna, że uszkodzenie nie podlega gwarancji lub stwierdzi brak uszkodzenia/wady wszystkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszty robocizny i transportu) poniesie Kupujący w terminie stosowanym dla rozliczeń miedzy stronami, licząc od daty powiadomienia o nieuznaniu gwarancji.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenie użyte w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zasad eksploatacji określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz informacji zawartych w katalogach produktów Sprzedawcy.
 • Na podstawie art.558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pośrednie roszczenia odszkodowawcze w wyniku niemożności korzystania z maszyny/urządzenia, do którego zainstalowany był reklamowany towar (zerwane kontrakty, kary umowne, zyski firmy, itp.)

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nie uregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Akceptując niniejsze warunki Sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, w związku z realizacją umów Sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 • Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy 4INDU.